ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวการทิพย์ พวงขจร
สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงอาหารและโรงน้ำดื่ม
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก