สวดมนต์แปล (ม.1 - ม.6)

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาววรนิษฐ์ คำลือ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องจริยธรรม
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 4 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก