อ่านได้ by phonics

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวอรพรรณ ราชอุ่น
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 5 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก