นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์

ครูประจำกิจกรรม:
นางทองพูล สอนมั่น
สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 7 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก