ชุมนุม Physics in Everday life

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวมลธณี อารีย์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องฟิสิกส์ อาคาร 5
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 0 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก