ชุมนุมสภานักเรียน

ครูประจำกิจกรรม:
ครูพิริยวัตร ติใหม่ ครูภูริวัฒน์ เขนย
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้คณะกรรมการงสภานักเรียน
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 50 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว