ภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวจารุนันท์ บัวเหลือง นางสาวภัสร์วิภา มีไฟ
สถานที่จัดกิจกรรม:
อาคารปฎิบัติการเกษตร
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 49 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก