ครูประจำกิจกรรม:
นายธนาตย์ คำก้อน
สถานที่จัดกิจกรรม:
สนามกีฬา กีฑา
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก