เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานสวนป่า
ผู้ดูแล: นางพิชยา พรหมปัญญา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: อาคาร 5 ชั้น 3
ผู้ดูแล: นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: นางสาวกรวณิชภา ผลมาก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ (อาคาร 5)
ผู้ดูแล: นางสาวรุจิรดา จันทระ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 80 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ อาคาร 3
ผู้ดูแล: 1. นางบังอร พรหมจอม 2. นางสาวรุ่งระวี บัวกาบ 3. น...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 นักเรียนหอพัก
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง Study กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: 1. นางสาวนฤมล กอบแก้ว 2. นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามเปตอง
ผู้ดูแล: ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ ไชยะหมื่น
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: 1. นางสาวดลฤดี อูปคำแดง 2. นางสาวธัญวรรณ คำเรีย...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานปิงปอง
ผู้ดูแล: นางสาวดาววิภา มีบุญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานบริเวณร้านกาแฟ HUG CUP
ผู้ดูแล: นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องโรงเรียนธนาคาร
ผู้ดูแล: 1.นางนงคราญ มณีกุล 2.นางสาวศุภกาญจน์ มีไฟ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ผู้ดูแล: นางสาวณัฏฐิณี ปินตา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ม.2
ผู้ดูแล: 1. นางปุณณิศ สกลกิตติ 2. นายธีรเจต ยาราช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ผู้ดูแล: 1. นายภาณุพงศ์ เลขอิน 2. นายนพรัตน์ คำแดง 3.นายสุ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 1 ห้องมัทนา
ผู้ดูแล: นางกรรณิการ์ สรรพสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: 1. นางจินตนา รังษี 2. กัญญาสิริ นวลต๊ะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: 1. นางสาวศิริขวัญ วรรณา 2. นายวุฒิไกร ชัยดี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพักครูระดับชั้น ม .1
ผู้ดูแล: 1.นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา 2.นายภานุรุจ ตั้ง...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: สวนป่า บริเวณหลังเวที
ผู้ดูแล: นางดวงเดือน ปนันคำ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามชุคบอล
ผู้ดูแล: นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: นายสุตเขต ศรีอิศรางกุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นายสิทธิชัย ผ่องใส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง ERIC
ผู้ดูแล: 1. นางสุจินตา คำเงิน 2. นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคม อาคาร 4 ชั้น 3
ผู้ดูแล: 1. นางสาวหทัยรัตน์ สมคำหล้า 2. นางสาวลลิตา วงค์ก...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายสุรกานต์ คำใหญ่
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
ผู้ดูแล: นายปิยะพงษ์ มอญแสง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 (ห้อง 535)
ผู้ดูแล: นางสาวจิรัชญา เขื่อนคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: นางทองพูล สอนมั่น
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ผู้ดูแล: 1.นายอุดร ปงกาวงค์ 2.นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน
รับสมัคร: ม.6/1
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: 1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย 2. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสะเต็ม
ผู้ดูแล: นางจรรยา ชัยอินทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ร้านกาแฟ HUG CUP
ผู้ดูแล: นางสาวขวัญดารินทร์ พงศ์กสิณปภพ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้องศูนย์จีน 1
ผู้ดูแล: 1. นางสาวมัซนีย์ แซ่ม้า 2. นางสาวศานิกุณ คำภีระ ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 5 ชั้น 3
ผู้ดูแล: นางสาวมลธณี อารีย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา,สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: 1. นายปรีชา ยิ่งสินสาขา 2. นายเรืองศักดิ์ บู่แสน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
ผู้ดูแล: 1.นายจงกลชัย ใจปัญญา 2.นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง 111
ผู้ดูแล: นายนิรันดร์ ปันที
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 80 คน
สถานที่: ห้องโยธวาทิต
ผู้ดูแล: 1. นายนิพนธ์ เสนาเนียร 2. นายพิพัฒน์ หิมเวช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามวอลเลย์บอล
ผู้ดูแล: นายนนท์ธวัตร คำแหลง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะราฟาเอล
ผู้ดูแล: 1. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์ 2. นางสาวนันทวัน จันทรั...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์3
ผู้ดูแล: นายสัณหภพ ยอดสร้อย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพร มโนราช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1
ผู้ดูแล: 1. นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืน 2. นางสาวกิติยารัศมิ์ สร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: 1. นายพิริยวัตร ติใหม่ 2.นายกมลศิษฐ์ ตาคำ
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: ห้องศูนย์วัฒนธรรมลุ่มน้าฝางสังคมศึกษาฯ
ผู้ดูแล: นายสิงห์คำ กุยเขียว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: นางสาววรนิษฐ์ คำลือ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ อาคาร 2
ผู้ดูแล: 1. นายอาคม บรรเทาทุกข์ 2. นายเอกชัย ใจมา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวนุสรา ทองดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องเรียนสีเขียว
ผู้ดูแล: 1. นายเกียรติศักดิ์ ศรีทรายคำ 2. นางเสาวนีย์ รัตนว...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องไอซีที
ผู้ดูแล: นายสุเทพ ลิอุบล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย 2
ผู้ดูแล: นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: 1.นางสาวอรพรรณ ราชอุ่น 2.นางรุ่งนภา ฟูธรรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นายสุรินทร์ รังษี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 3
ผู้ดูแล: 1.นางสาวอิชยา ยอมคำ 2.นายภูริวัฒน์ เขนย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-