เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563/2


รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ อาคาร 5 ชั้น 2
ผู้ดูแล: 1. นางสาวศุภกาญจน์ มีไฟ 2. Miss.JENEBE OBAS REDEL...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: นางสาววรนิษฐ์ คำลือ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 อาคาร 2
ผู้ดูแล: นางสาวดาววิภา มีบุญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามชุคบอล
ผู้ดูแล: นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องโรงเรียนธนาคาร
ผู้ดูแล: 1. นางบังอร พรหมจอม 2. นายทองสุข สมบูรณ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 90 คน
สถานที่: ห้องวงโยธวาทิต
ผู้ดูแล: 1. นายพิพัฒน์ หิมเวช 2. นายนิพนธ์ เสนาเนียร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ผู้ดูแล: นายอุดร ปงกาวงค์
รับสมัคร: ม.6/1
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องเรียนสีเขียว
ผู้ดูแล: 1. นายเกียรติศักดิ์ ศรีทรายคำ 2. นางเสาวนีย์ รัตนว...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพร มโนราช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง Study กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ดูแล: 1. นางสาวนฤมล กอบแก้ว 2. นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์
รับสมัคร: ม.5/1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สวนป่า บริเวณหลังเวที
ผู้ดูแล: นางดวงเดือน ปนันคำ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพักครูระดับชั้นม.1
ผู้ดูแล: นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงอาหารและโรงน้ำดื่ม
ผู้ดูแล: นางสาวการทิพย์ พวงขจร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: 1. นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์ 2. นางสาวน้ำผึ้ง อภิร...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้อง224
ผู้ดูแล: 1. นายอาคม บรรเทาทุกข์ 2. นายเอกชัย ใจมา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องเคมี อาคาร 5 ชั้น 2
ผู้ดูแล: 1. นางสาวมนัสชนก ตานาง 2. นายชินวัตร บุญก้ำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1. ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา 2. สนามฟุตซอลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: ว่าที่ร.ต.ณณนวัตม์ การะเกตุ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 (ห้อง 535)
ผู้ดูแล: 1. นางสาวกรวณิชภา ผลมาก 2. นางสาวจิรัชญา เขื่อน...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์และห้องพักครู กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ผู้ดูแล: นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงฝึกงานช่าง / ห้องคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายกมลศิษฐ์ ตาคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สวนป่า 1 / ห้องคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายพิริยวัตร ติใหม่
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: บริเวณสนามสวนป่า
ผู้ดูแล: นางพิชยา พรหมปัญญา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ผู้ดูแล: 1. นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ 2. นายปฐมพร มะลิแก...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน
ผู้ดูแล: 1. นายภูริวัฒน์ เขนย 2. นายสิทธิชัย ผ่องใส
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: 1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย 2. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
ผู้ดูแล: นายปิยะพงษ์ มอญแสง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องการให้การปรึกษา COUNSELING (ห้องแนะแนว)
ผู้ดูแล: นางสาวดวงชีวัน บุษยาวรรณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องการให้การปรึกษา COUNSELING (ห้องแนะแนว)
ผู้ดูแล: 1. นางสาวศิริขวัญ วรรณา 2. นายวุฒิไกร ชัยดี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อาคาร 2
ผู้ดูแล: 1. นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย 2. นางรุ่งนภา ฟูธรรม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวนุสรา ทองดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ 1 คณิต
ผู้ดูแล: นางนงคราญ มณีกุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 3
ผู้ดูแล: นายสัณหภพ ยอดสร้อย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ดูแล: 1. นางสาวดลฤดี อูปคำแดง 2. นางสาวอาริษา ดีลิ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การจัดการเรียนรู็ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวอิชยา ยอมคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคม อาคาร 4 ชั้น 3
ผู้ดูแล: 1. นางสาวหทัยรัตน์ สมคำหล้า 2. นางสาวลลิตา วงค์...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผู้ดูแล: นางสาวอรพรรณ ราชอุ่น
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 2
ผู้ดูแล: นางกรรณิการ์ สรรพสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะราฟาเอล
ผู้ดูแล: นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 2
ผู้ดูแล: นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามวอลเลย์บอล
ผู้ดูแล: นายนนท์ธวัตร คำแหลง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: 1. นายธนาตย์ คำก้อน 2. นายพุฒิพงศ์ สะอาดล้วน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: นางสาวรุ่งระวี บัวกาบ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สวนป่า 1
ผู้ดูแล: นางสาวภัทรินญา แสนบุญยืน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: นางทองพูล สอนมั่น
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการิสิกส์ อาคาร 5 ชั้น 3
ผู้ดูแล: นางสาวมลธณี อารีย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ 2
ผู้ดูแล: นางปุณณิศ สกลกิตติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: บริเวณพื้นที่เกษตร โรเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: 1. นางสาวจารุนันท์ บัวเหลือง 2. นายเมธี ศรีบุญเร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:รับเฉพาะนักเรียนหอพักนอนเท่านั้น

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ผู้ดูแล: นางสาวณัฏฐิณี ปินตา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์จีน ๑
ผู้ดูแล: 1. นางสาวศานิกุณ คำภีระ 2. นางอำไพ สายชลเลิศมงค...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง ERIC โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: 1. นางสุจินตา คำเงิน 2. นางสาวรุจิรดา จันทระ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง ม.3/1
ผู้ดูแล: 1. ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ ไชยะหมื่น 2. นางสาวนภสร คำปิ่...
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: 1. นายจงกลชัย ใจปัญญา 2. นางสาวรัตติยาพร สิงห์ค...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง 111 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: นายนิรันดร์ ปันที
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์จีน ๑ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: 1. นางสาวมัซนีย์ แซ่ม้า 2. นางสาววิไลวรรณ ใจรักปร...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: นายสุรกานต์ คำใหญ่
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:รับเฉพาะนักเรียนชาย

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: นายสิงห์คำ กุยเขียว
รับสมัคร: ม.4
Note:รับเฉพาะนักเรียน ม.๔

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแล: นางจินตนา รังษี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ร้านกาแฟ HUG CUP
ผู้ดูแล: 1. นางสาวขวัญดารินทร์ พงศ์กสิณปภพ 2. นางสาวธัญกร...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: 1. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา 2. นายสุชิน บุญเมือง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: 1. นายภาณุพงศ์ เลขอิน 2. นายฤทธิไกร วีระ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสามรถพิเศษทางด้านดนตรีสาก...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: นายสุตเขต ศรีอิศรางกูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีพื...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศูนย์สังคมศึกษา ห้อง 432
ผู้ดูแล: นางสาวรพีพร เส็งคานนท์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวนิลตรา แก้วมา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-