เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้องศูนย์จีน 1
ผู้ดูแล: 1. นางสาวมัซนีย์ แซ่ม้า 2. นางสาวศานิกุณ คำภีระ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:ผู้เรียนได้ความรู้วัฒนธรรมและประเพณีและสามารถนำไปป...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อาคาร 2
ผู้ดูแล: นางรุ่งนภา ฟูธรรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการแข่งขัน Crossword ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานสวนป่า
ผู้ดูแล: นางพิชยา พรหมปัญญา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ คำศัพท์แสลง...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ อาคารฝางพัฒนาคาร 40 ปี (อาคาร 5)
ผู้ดูแล: 1. นางสาวรุจิรดา จันทระ 2. Mr. John Paul Dimayac...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษตามสถานก...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: 1. นางสาวกรวณิชภา ผลมาก 2. นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2
ผู้ดูแล: นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อเสริมสร้างความสนใจ ความเข้าใจในหลักการของสะเต...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานโต๊ะปิงปอง และอื่น ๆ ตามสถานการณ์
ผู้ดูแล: นายศิริวุฒิ กุลคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจการวิเคราะห์ข่าวสารอย่างมีเ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ อาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวศุภกาญจน์ มีไฟ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะราฟาเอล
ผู้ดูแล: นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อเสริมสร้างความสนใจ ความเข้าใจในหลักการเขียนสี...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง Study กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ดูแล: 1. นางสาวนฤมล กอบแก้ว 2. นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อเสริมสร้างทักษะ 3R x 7C ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรีย...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: สนามเปตอง
ผู้ดูแล: 1. นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ 2. ว่าที่ ร.ต.จำนงค์...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: นางสาวดลฤดี อูปคำแดง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการของนักเรียนที่บกพร่องด้านก...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1
ผู้ดูแล: นางสาวกาญจนา โปธา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องแนวทางการจัดการขยะ

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานบริเวณร้านกาแฟ HUG CUP
ผู้ดูแล: นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านงาน...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องโรงเรียนธนาคาร
ผู้ดูแล: นางนงคราญ มณีกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด รักกา...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ผู้ดูแล: นางสาวณัฏฐิณี ปินตา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการวาดภาพการ์ตูน

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ม.2
ผู้ดูแล: นางปุณณิศ สกลกิตติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ 

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อเสริมสร้างความสนใจ ความเข้าใจในการทำงานด้านคอ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: นายภาณุพงศ์ เลขอิน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียน ห้องพยาบาล ร้านค้าสวัสดิการ และโรงอาหาร ของโรงเรียน
ผู้ดูแล: นางจินตนา รังษี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นางสาวศิริขวัญ วรรณา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อันจะเป็นประโยชน์ในด้าน...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพักครูระดับชั้น ม .1
ผู้ดูแล: นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำว...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สวนป่า บริเวณหลังเวที
ผู้ดูแล: นางดวงเดือน ปนันคำ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำว...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: นายสุตเขต ศรีอิศรางกุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.8
Note:เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ อาคาร 3
ผู้ดูแล: นางบังอร พรหมจอม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนสมาชิกชุมนุม มีความรู้และทักษะเกี่...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นายสิทธิชัย ผ่องใส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพิ่มเติมประสบการณ์ในการทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์&nbs...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง ERIC
ผู้ดูแล: 1. นางสุจินตา คำเงิน 2. นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและมีความเข้าใจในการทำข้...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคม อาคาร 4 ชั้น 3
ผู้ดูแล: 1. นางสาวหทัยรัตน์ สมคำหล้า 2. นางสาวลลิตา วงค์ก...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
ผู้ดูแล: นายปิยะพงษ์ มอญแสง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสัง...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 (ห้อง 535)
ผู้ดูแล: นางสาวจิรัชญา เขื่อนคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์, อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
ผู้ดูแล: นางทองพูล สอนมั่น
รับสมัคร: ม.1/1
Note:เพื่อนักเรียนได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ผู้ดูแล: นายอุดร ปงกาวงค์
รับสมัคร: ม.6/1
Note:เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกฝน การปฏิบัติงานทางด้า...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียนสีเขียว
ผู้ดูแล: นางเสาวนีย์ รัตนวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:นักเรียนมีโอกาสฝึกฝน และฝึกหัดใช้ความคิดเพื่อทักษะ...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: 1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย 2. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพักครูวิทยาศาสตร์, โรงผลิตน้ำดื่ม
ผู้ดูแล: นางจรรยา ชัยอินทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:ส่งเสริมทักษะในการผลิตน้ำดื่มที่สะอาด

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย 2
ผู้ดูแล: นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และมีความคิดเ...

รับสูงสุด: 29 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน
รับสมัคร: ม.4/1
Note:เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า  ความคิดริเริ่มส...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ร้านกาแฟ HUG CUP
ผู้ดูแล: นางสาวขวัญดารินทร์ พงศ์กสิณปภพ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านงาน...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 5 ชั้น 3
ผู้ดูแล: นางสาวมลธณี อารีย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการทดลองทางฟิสิกส์อย่างง่าย...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา,สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: 1. นายปรีชา ยิ่งสินสาขา 2. นายเรืองศักดิ์ บู่แสน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการเล่นฟุตบอล แ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อเพิ่มทักษะของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
ผู้ดูแล: นายจงกลชัย ใจปัญญา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อกระตุ้นความสนใจและให้ความสำคัญกับการอ่านหนังส...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง 111
ผู้ดูแล: นายนิรันดร์ ปันที
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนดูการ์ตูนที่สนและวิเคราะห์ตัวการ์ต...

รับสูงสุด: 90 คน
สถานที่: ห้องโยธวาทิต
ผู้ดูแล: 1. นายนิพนธ์ เสนาเนียร 2. นายพิพัฒน์ หิมเวช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี...

รับสูงสุด: 28 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล
ผู้ดูแล: นายสวง วงษา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด, ห้องศูนย์ภาษาไทย 1
ผู้ดูแล: นางกรรณิการ์ สรรพสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว...

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: สนามวอลเลย์บอล
ผู้ดูแล: นายศุภชัย การเกตุ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 28 คน
สถานที่: ศูนย์ปิกัสโซ
ผู้ดูแล: นายทองสุข สมบูรณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์3
ผู้ดูแล: 1. นายเมธี ศรีบุญเรือง 2. นายสัณหภพ ยอดสร้อย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเล...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพร มโนราช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำหนั...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1
ผู้ดูแล: 1. นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืน 2. นางสาวกิติยารัศมิ์ สร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:สามารถฝึกการบริหารจัดการได้อย่างชำนาญ

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ผู้ดูแล: 1. นายพิริยวัตร ติใหม่ 2.นายกมลศิษฐ์ ...
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้เรียนให้มีความรู้...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์วัฒนธรรมลุ่มน้าฝางสังคมศึกษาฯ
ผู้ดูแล: นายสิงห์คำ กุยเขียว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:วางแผนการใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองแล...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:เพื่อฝึกฝนทักษะการสวดมนต์ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: นางสาววรนิษฐ์ คำลือ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อฝึกฝนทักษะการสวดมนต์ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ อาคาร 2
ผู้ดูแล: 1. นายอาคม บรรเทาทุกข์ 2. นายเอกชัย ใจมา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีห...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องเรียนหรือสถานที่อื่น ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนที่มีแหล่งเรียนรู้
ผู้ดูแล: นางสาวดาววิภา มีบุญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:1)  เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวนุสรา ทองดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านภาษาไทย

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียนสีเขียว
ผู้ดูแล: นายเกียรติศักดิ์ ศรีทรายคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note: เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องไอซีที สนามหญ้าหน้าอาคารเรียน 2 ห้องคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายสุเทพ ลิอุบล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อศึกษาการทำงานการสั่งสั่งงานและอุปกรณ์เพื่อควบ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นายสุรินทร์ รังษี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นักเรียนชุมนุมอาสาพยาบาลมีทักษะ ความรู้ คว...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 3
ผู้ดูแล: นางสาวอิชยา ยอมคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้รู้ถึงรากเหง้าท...