กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


         เนื่องจากกิจกรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความถนัด ความสนใจตามความต้องการของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่มเน้นการเติมเต็มความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลุกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม นอกจากนี้กิจกรรมเหล่านี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จนพัฒนาให้นักเรียนเป็นประชากรที่ดี มีคุณภาพ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

          การจัดกิจกรรมชุมนุม มีหลักการที่สำคัญคือเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามสาระที่กไหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาหรือท้องถิ่น จึงจัดให้มีกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้ปฏิบัติ

15 – 27 พฤษภาคม 2562

เลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

นักเรียนระดับชั้นม.1

16 – 27 พฤษภาคม 2562

เลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

นักเรียนระดับชั้นม.2 - 6

27 พฤษภาคม 2562

เลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

นักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม

27 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2562

เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนทุกระดับชั้น

15 กรกฎาคม 2562

*สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562*

22 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2562

เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนทุกระดับชั้น

21 กันยายน 2562

ส่งรายงานผลกิจกรรมชุมนุม

ครูที่ปรึกษาชุมนุม

23 กันยายน 2562

*สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562*

 

หมายเหตุ : ขอให้ครูที่ปรึกษาส่งรายงานการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมทุกเดือน