ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึง

                                 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.
กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น 
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. 
และปิดสมัครในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5
 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร ไทยรักดี
ผู้ใช้          
:   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
    :   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. นักเรียนไม่สามารถย้ายเข้า/ออกกิจกรรมชุมนุมได้ 

6. กรณีรายการชุมนุมไม่ตรงกับความสนใจ นักเรียนรวมกลุ่ม 10 คนขึ้นไป ตั้งชุมนุมเองได้ โดยแจ้งความจำนงพร้อมชื่อครูที่ปรึกษา