ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน  2564 เวลา 13.00 น. ถึง วันที่ 1กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และปิดระบบในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา16.00น.


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระบบปิดสมัครในวันที่ 1 กรกฎาคม
 2564 เวลา 16.00 น.

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ระบบปิดสมัครในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.

4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5
 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร ไทยรักดี
ผู้ใช้          
:   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
    :   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
    ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ