กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


         เนื่องจากกิจกรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความถนัด ความสนใจตามความต้องการของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่มเน้นการเติมเต็มความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลุกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม นอกจากนี้กิจกรรมเหล่านี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จนพัฒนาให้นักเรียนเป็นประชากรที่ดี มีคุณภาพ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

          การจัดกิจกรรมชุมนุม มีหลักการที่สำคัญคือเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามสาระที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาหรือท้องถิ่น จึงจัดให้มีกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2566

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้ปฏิบัติ

 15 - 19 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม

นักเรียนระดับชั้นม.1 - 6

19 พ.ค. 2566

เลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

นักเรียนระดับชั้นม.1 - 6

20 - 26 พ.ค. 2566

- เลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

- เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม

26 พ.ค. - 14 ก.ค. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนทุกระดับชั้น

17 - 21 ก.ค. 2566

*สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566*

4 ส.ค. - 22 ก.ย. 2566 

เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนทุกระดับชั้น

22 ก.ย.2566

ส่งรายงานผลกิจกรรมชุมนุม

ครูที่ปรึกษาชุมนุม

25 - 29 ก.ย.2566

*สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566*