PR JUNIOR นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวพิมพร มโนราช
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 12 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก