เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวนฤมล กอบแก้ว 2. นางสาวนพมาศ แสนสุวงค์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้อง Study กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 29 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก