ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์ 2. นางสาวน้ำผึ้ง อภิรักษ์สันติ
สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 49 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก