ทนายน้อยออนไลน์

ครูประจำกิจกรรม:
1. นายอาคม บรรเทาทุกข์ 2. นายเอกชัย ใจมา
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้อง224
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 47 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก