นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (Astronomy Junior)

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวกรวณิชภา ผลมาก 2. นางสาวจิรัชญา เขื่อนคำ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 (ห้อง 535)
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 37 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก