สิ่งประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

ครูประจำกิจกรรม:
นายกมลศิษฐ์ ตาคำ
สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงฝึกงานช่าง / ห้องคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 14 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก