E-Sport เพื่อการเรียนรู้

ครูประจำกิจกรรม:
นายพิริยวัตร ติใหม่
สถานที่จัดกิจกรรม:
สวนป่า 1 / ห้องคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก