การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ ONET

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ 2. นายปฐมพร มะลิแก้ว
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 11 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก