สภานักเรียน

ครูประจำกิจกรรม:
1. นายภูริวัฒน์ เขนย 2. นายสิทธิชัย ผ่องใส
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องสภานักเรียน
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 29 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก