ครูประจำกิจกรรม:
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย 2. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์ 3. นางกัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้น
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องนาฏศิลป์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 75 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 39 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก