นักวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ครูประจำกิจกรรม:
นายปิยะพงษ์ มอญแสง
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 12 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก