เพื่อนที่ปรึกษา YC มัธยมศึกษาตอนต้น

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวดวงชีวัน บุษยาวรรณ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องการให้การปรึกษา COUNSELING (ห้องแนะแนว)
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 21 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก