เพื่อนที่ปรึกษา YC มัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวศิริขวัญ วรรณา 2. นายวุฒิไกร ชัยดี
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องการให้การปรึกษา COUNSELING (ห้องแนะแนว)
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 50 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว