ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย 2. นางรุ่งนภา ฟูธรรม
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อาคาร 2
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 4 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก