หรรษาภาษาไทย

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวนุสรา ทองดี
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องสมุด
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 20 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก