ครูประจำกิจกรรม:
นางนงคราญ มณีกุล
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์ 1 คณิต
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 4 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก