เขียนอ่านคล่อง

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวดลฤดี อูปคำแดง 2. นางสาวอาริษา ดีลิ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 15 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก