ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวอิชยา ยอมคำ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์การจัดการเรียนรู็ภาษาไทย
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 12 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก