คำคมภาษาไทย

ครูประจำกิจกรรม:
นางกรรณิการ์ สรรพสุข
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 2
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 15 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก