ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ
สถานที่จัดกิจกรรม:
สนามชุคบอล
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 27 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก