วอลเลย์บอล

ครูประจำกิจกรรม:
นายนนท์ธวัตร คำแหลง
สถานที่จัดกิจกรรม:
สนามวอลเลย์บอล
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 26 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว