ครูประจำกิจกรรม:
1. นายธนาตย์ คำก้อน 2. นายพุฒิพงศ์ สะอาดล้วน
สถานที่จัดกิจกรรม:
สนามฟุตบอล
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 50 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว