ภูมิทัศน์

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวรุ่งระวี บัวกาบ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องเกษตร
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว