ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวมลธณี อารีย์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องปฏิบัติการิสิกส์ อาคาร 5 ชั้น 3
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว