การส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

ครูประจำกิจกรรม:
นางปุณณิศ สกลกิตติ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ 2
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว