เกษตรทฤษฎีใหม่

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวจารุนันท์ บัวเหลือง 2. นายเมธี ศรีบุญเรือง
สถานที่จัดกิจกรรม:
บริเวณพื้นที่เกษตร โรเรียนฝางชนูปถัมภ์
เกี่ยวกับกิจกรรม:

รับเฉพาะนักเรียนหอพักนอนเท่านั้น

จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 34 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก