การ์ตูนสร้างสุข

ครูประจำกิจกรรม:
นางสาวณัฏฐิณี ปินตา
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว