โรงเรียนธนาคารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางบังอร พรหมจอม 2. นายทองสุข สมบูรณ์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องโรงเรียนธนาคาร
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 12 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก