“พาสนุกสู่ประเพณีและวัฒนธรรมจีน”

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวศานิกุณ คำภีระ 2. นางอำไพ สายชลเลิศมงคล 3. นางสาวณัฐกัญญา จินดาวงศ์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์จีน ๑
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 49 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก