ของรักของหวง

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสุจินตา คำเงิน 2. นางสาวรุจิรดา จันทระ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้อง ERIC โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 4 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก