ยุวบรรณารักษ์

ครูประจำกิจกรรม:
1. นายจงกลชัย ใจปัญญา 2. นางสาวรัตติยาพร สิงห์คำ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 50 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว