รักษ์การ์ตูน

ครูประจำกิจกรรม:
นายนิรันดร์ ปันที
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง 111 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 25 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว