มัคคุเทศก์จีน

ครูประจำกิจกรรม:
1. นางสาวมัซนีย์ แซ่ม้า 2. นางสาววิไลวรรณ ใจรักประภาสุข 3. นางสาวอัจฉรา ฮ่มป่า
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์จีน ๑ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 4 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก