แต่งคำประพันธ์

ครูประจำกิจกรรม:
นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องศูนย์ภาษาไทย
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 4 คน
สถานะกิจกรรม:
เปิดรับสมาชิก