คอมพิวเตอร์

ครูประจำกิจกรรม:
1. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา 2. นายสุชิน บุญเมือง
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 50 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว