คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

ครูประจำกิจกรรม:
1. นายภาณุพงศ์ เลขอิน 2. นายฤทธิไกร วีระ
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 50 คน
สถานะกิจกรรม:
สมาชิกเต็มแล้ว/ปิดรับสมาชิก