ห้องเรียนสีเขียว

ครูประจำกิจกรรม:
1. นายเกียรติศักดิ์ ศรีทรายคำ 2. นางเสาวนีย์ รัตนวงศ์
สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องเรียนสีเขียว
เกี่ยวกับกิจกรรม:
จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 50 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 37 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก