ครูประจำกิจกรรม:
นางกัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฝั้น
สถานที่จัดกิจกรรม:
อาคาร 3 ห้อง 339
เกี่ยวกับกิจกรรม:

รับนักเรียนที่มีความสนามารถด้านการร้อง เต้น กล้าแสดงออก

จำนวนสมาชิก:
จำนวนที่เปิดรับ: 25 คน
สมาชิกปัจจุบัน: 21 คน
สถานะกิจกรรม:
ปิดรับสมาชิก